ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีบัวบาน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

facebook ตรวจเช็คคุณภาพอากาศ
E-service


-:- รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-:- ข้อมูลงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (โครงการใช้จ่ายจากเงินสะสม) 
-:- รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2566 
-:- ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลศรีบัวบาน พ.ศ. 2566 
-:- คำสั่ง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลศรีบัวบาน เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลาง ของเทศบาลตำบลศรีบัวบาน 
-:- คำสั่งแต่งตั้งเจ้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลรถส่วนกลางของเทศบาลตำบลศรีบัวบาน 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลศรีบัวบาน เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นครูผู้ดูแลเด็ก 
-:- ประชาสัมพันธ์สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน เรื่อง การประชาคมยืนยันข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2566 ตำบลศรีบัวบาน 
เทศบาลตำบลศรีบัวบาน ลงพื้นที่ให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลศรีบัวบาน
เทศบาลตำบลศรีบัวบาน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เทศบาลตำบลศรีบัวบาน จัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567 ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ร่วมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ คณะทำงานขับเคลื่อนการทวนสอบการเมินโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ระดับพื้นที่ในครัวเรือน ลงพื้นที่สุ่มตรวจการใช้ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ในหมู่ที่ 2 บ้านจำขี้มด ตำบลศรีบัวบาน จำนวน 10 ครัวเรือน
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว.) ลำพูน ออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ให้บริการด้านสุขภาพ ตรวจรักษาโรคทั่วไป ทันตกรรม และบริการแพทย์แผนไทย อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง สำรวจความต้องการเพิ่มเติมช่วยเหลือประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
เทศบาลตำบลศรีบัวบาน ร่วมมอบของรางวัล เพื่อสนับสนุนการออกรางวัลของเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ในงานสักการะพระนางจามเทวี และงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ในวันที่ 1-10 ธันวาคม 2566 ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน  
-:- ประกวดราคาจ้างเหมาเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลตำบลศรีบัวบาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
-:- ประกาศ เทศบาลตำบลศรีบัวบาน เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดจำสายหน้าวัดจำขี้มด หมู่ 2 
-:- ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลศรีบัวบาน ตรวจรับงานจ้าง โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๓ และซอย ๕ บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ ๑๑ ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลศรีบัวบาน ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านทุ่งยาวเหนือ - บ้านสันคะยอม รหัสสายทาง ลพ.ถ.54-050 
-:- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 (สขร.1) 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลศรีบัวบาน เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 บ้านจำบอน หมู่ 3 ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา จ้างเหมาขนส่ง และกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลตำบลศรีบัวบาน ประจำปี 2566 โดยวิธี e-bidding 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถุงพลาสติกใส่มูลฝอย (ถุงขยะ) จำนวน 9,600 กิโลกรัม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลพ.ถ๕๔-๐๑๒ สายเลียบลำน้ำแม่ยากบ้านม้าใต้ หมู่ที่ ๕ บ้านม้าใต้ ตำบลศรีบัวบาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลพ.ถ.๕๔-๐๒๖ สายป่าน้ำจำบ้านทุ่งยาว หมู่ที่ ๗ บ้านทุ่งยาว ตำบลศรีบัวบาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศราคากลาง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
-:- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 (สขร.1) 
-:- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2566 (สขร.1) 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2566-กันยายน2566) 
-:- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 (สขร.1) 
-:- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 (สขร.1) 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2566-มิถุนายน2566) 
-:- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566 (สขร.1) 
-:- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 (สขร.1) 
-:- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566 (สขร.1) ครกผี/กาดผี
วัดจำขี้มด
วัดดอนแก้ว

ผลิตภัณฑ์ สินค้าลูกประคบสมุนไพร จากชมรมผู้สูงอายุตำบลศรีบัวบาน
ผลิตภัณฑ์ ยาหม่องสมุนไพร จากชมรมผู้สูงอายุตำบลศรีบัวบาน
ผลิตภัณฑ์ ตุ๊กตาการบูร จากชมรมผู้สูงอายุตำบลศรีบัวบาน

-:- ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นครูผู้ดูแลเด็ก 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลศรีบัวบาน เรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นครูผู้ดูแลเด็ก 
-:- ประกาศผลสอบพนักงานจ้าง  
-:- รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  
-:- ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลศรีบัวบาน 
-:- เทศบาลตำบลศรีบัวบาน ประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 
-:- เทศบาลตำบลศรีบัวบาน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลศรีบัวบาน ประจำปีงบประมาณ 2565  


ระบบงานต่างๆจองคิวออนไลน์ร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตสำรวจความพึงพอใจสถิติอุบัติเหตุลงทะเบียน ร้านอาหาร/โรงแรมลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กลิ้งภายนอกศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูนปปชกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมบัญชีกลางกรมสรรพากรจังหวัดลำพูนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอาเซียนE-Learningศาลปกครอง


แผนที่สำนักงาน

ปฎิทินกิจกรรม

แบบสอบถาม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/03/2564
วันนี้
622
เมื่อวานนี้
459
เดือนนี้
7,915
เดือนที่แล้ว
6,849
ปีนี้
43,523
ปีที่แล้ว
14,380
ทั้งหมด
68,561
ไอพี ของคุณ
34.228.52.21
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 622 459 7,915 6,849 43,523 14,380 68,561 34.228.52.21