ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีบัวบาน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

facebook


อำนาจหน้าที่

    เทศบาลตำบลศรีบัวบาน ได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบัวบาน เป็นเทศบาลตำบลศรีบัวบาน ตั้งแต่วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖

 

อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล

อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลไว้ เป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย

 

มาตรา ๕๐ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
(
๑) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
(
๒) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
(
๓) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(
๔) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
(
๕) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
(
๖) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
(
๗) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้บริการ
(
๘) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(
๙) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
การปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

 

มาตรา ๕๑ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการใดๆในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
(
๑) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
(
๒) ให้มีโรงฆ่าสัตว์
(
๓) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
(
๔) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
(
๕) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
(
๖) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
(
๗) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(
๘) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
(
๙) เทศพาณิชย์

 

อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙ หมวด ๒ การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาลมีอำนาจและหน้าที่ ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นด้วยตนเองดังนี้
(
๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
(
๒) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
(
๓) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
(
๔) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ
(
๕) การสาธารณูปการ
(
๖) การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
(
๗) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
(
๘) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
(
๙) การจัดการศึกษา
(
๑๐) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
(
๑๑) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(
๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
(
๑๓) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
(
๑๔) การส่งเสริมการกีฬา
(
๑๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(
๑๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
(
๑๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(
๑๘) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
(
๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(
๒๐) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
(
๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
(
๒๒) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
(
๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ
(
๒๔) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(
๒๕) การผังเมือง
(
๒๖) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
(
๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
(
๒๘) การควบคุมอาคาร
(
๒๙) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(
๓๐) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(
๓๑) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด 

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/03/2564
วันนี้
130
เมื่อวานนี้
374
เดือนนี้
4,301
เดือนที่แล้ว
1,911
ปีนี้
7,997
ปีที่แล้ว
14,380
ทั้งหมด
33,035
ไอพี ของคุณ
18.206.92.240
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 130 374 4,301 1,911 7,997 14,380 33,035 18.206.92.240