ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีบัวบาน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

facebook


1
เทศบาลตำบลศรีบัวบาน มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ อปพร.ดีเด่น เนื่องใน วัน อปพร. ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลศรีบัวบาน,sribuabanlamphun.go.th
เทศบาลตำบลศรีบัวบาน มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ อปพร.ดีเด่น เนื่องใน วัน อปพร. ประจำปี 2566
.
????????เนื่องใน วัน อปพร. ประจำปี 2566 เทศบาลตำบลศรีบัวบาน ขอยกย่องเชิดชูคุณงามความดีของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หรือ “อปพร.” ซึ่ง อปพร.ตำบลศรีบัวบาน ถือเป็นพลังภาคประชาชนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุน การปฏิบัติหน้าที่ของในระดับพื้นที่โดยผนึกกำลังกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ และภาคประชาชน ที่ได้เสียสละอุทิศกำลังกาย กำลังใจ และความรู้ความสามารถที่มี เข้ามาช่วยเหลือสังคมภายใต้อุดมการณ์ "เมตตา กล้าหาญ" โดยมิได้หวังผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนใดๆ โดยเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา นายจรูญ คำปันนา นายกเทศมนตรีตำบลศรีบัวบาน พร้อมด้วยนายประจวบ ขันนา รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีบัวบาน ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ อปพร.ดีเด่น ประจำปี 2566 ได้แก่
1. นายชม สมบุญโสด
2. นายบุญส่ง ทาสีคำ
3. นายพล ศรีวิชัย
4. นายวิทยา โนโชติ
5. นายประจวบ มาโชค
6. นายเกรียงชัย นิลแสงสัก
7. นายสุธรรม เมืองมูล
8. นายเอกนรินทร์ ทิพย์โชค
9. นายคะนอง สุริยาสัก
10. นายสมบัติ อะถานา
11. นายไพโรจน์ อุ่นปิ่ง
ที่ได้ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น อดทน และเสียสละ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การสร้างความปลอดภัยให้สังคม ทั้งในภาวะปกติและเมื่อเกิดภัยและสนับสนุนนโยบายสำคัญอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย จนเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมปัจจุบัน
22 มีนาคม 2566

เทศบาลตำบลศรีบัวบาน ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน จัดเวทีวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลศรีบัวบาน,sribuabanlamphun.go.th
เทศบาลตำบลศรีบัวบาน ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน จัดเวทีวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน ประจำปี 2566
.
วันที่ 22 มีนาคม 2566 ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีบัวบาน นายจรูญ คำปันนา นายกเทศมนตรีตำบลศรีบัวบาน พร้อมด้วยนายนิเวศร์ ปานดวง ปลัดเทศบาลตำบลศรีบัวบาน เข้าร่วมประชุมหารือเชิงปฏิบัติการในการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2566 ของตำบลศรีบัวบาน โดยมีนางนิตยา ดีสุวรรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน พัฒนาการอำเภอเมืองลำพูน พัฒนากรประจำตำบลศรีบัวบาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประธานชมรมผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องข้อมูลสารสนเทศ รูปแบบการพัฒนาสารสนเทศ กำหนดกรอบแนวคิดการจัดทำสารสนเทศของตำบล วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.อัจฉราวรรณ มณีขัติย์ เป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของตำบล โดยใช้โปรแกรม CIA ส่งเสริมให้ตำบล ได้นำข้อมูลสารสนเทศผ่านกระบวนการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ CIA ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตและบริหารจัดการชุมชน พร้อมทั้งเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต อีกด้วย
22 มีนาคม 2566

เทศบาลตำบลศรีบัวบาน จัดโครงการอบรมทบทวนและพัฒนาศักยภาพ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ตำบลศรีบัวบาน,เทศบาลตำบลศรีบัวบาน,sribuabanlamphun.go.th
เทศบาลตำบลศรีบัวบาน จัดโครงการอบรมทบทวนและพัฒนาศักยภาพ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ตำบลศรีบัวบาน
.
วันที่ 21 มีนาคม 2566 ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีบัวบาน นายจรูญ คำปันนา นายกเทศมนตรีตำบลศรีบัวบาน เป็นประธานเปิดโครงการอบรมทบทวนและพัฒนาศักยภาพ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ตำบลศรีบัวบาน โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ตำบลศรีบัวบาน สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อปพร. และจิตอาสาภัยพิบัติ เข้าร่วม โดยกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นการบรรยายปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการฝึกภาคปฏิบัติในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การระงับเหตุอัคคีภัย การปฏิบัติเมื่อสารเคมีรั่ว
21 มีนาคม 2566

กิจกรรมเทศบาลตำบลศรีบัวบานเคลื่อนที่ และการประชุมประชาคมเพื่อทบทวนแผน หมู่ที่ 9 บ้านป่าบง และหมู่ที่ 10 บ้านป่าป๋วย ตำบลศรีบัวบาน,เทศบาลตำบลศรีบัวบาน,sribuabanlamphun.go.th
กิจกรรมเทศบาลตำบลศรีบัวบานเคลื่อนที่ และการประชุมประชาคมเพื่อทบทวนแผน หมู่ที่ 9 บ้านป่าบง และหมู่ที่ 10 บ้านป่าป๋วย ตำบลศรีบัวบาน
.
วันที่ 21 มีนาคม 2566 นายจรูญ คำปันนา นายกเทศมนตรีตำบลศรีบัวบาน พร้อมด้วยนายเกษม พิงคะสัน รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีบัวบาน นายนิเวศร์ ปานดวง ปลัดเทศบาลตำบลศรีบัวบาน หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่จัดการประชุมประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีบัวบาน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ หมู่ 9 บ้านป่าบง และหมู่ที่ 10 บ้านป่าป๋วย เพื่อเป็นการวบรวมข้อมูลสำหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2567 นอกจากนี้ยังมีการออกให้บริการเทศบาลตำบลศรีบัวบานเคลื่อนที่ อาทิ การจัดเก็บภาษีป้าย การรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะ นอกสถานที่ การแจกกล้าพันธ์ุไม้ รวมทั้งการแนะนำภารกิจกองต่างๆ ของเทศบาลตำบลศรีบัวบาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน อีกด้วย
21 มีนาคม 2566

กิจกรรมเทศบาลตำบลศรีบัวบานเคลื่อนที่ และการประชุมประชาคมเพื่อทบทวนแผน หมู่ 7 บ้านทุ่งยาว และหมู่ที่ 8 บ้านหนองหล่ม ตำบลศรีบัวบาน,เทศบาลตำบลศรีบัวบาน,sribuabanlamphun.go.th
กิจกรรมเทศบาลตำบลศรีบัวบานเคลื่อนที่ และการประชุมประชาคมเพื่อทบทวนแผน หมู่ 7 บ้านทุ่งยาว และหมู่ที่ 8 บ้านหนองหล่ม ตำบลศรีบัวบาน
.
วันที่ 20 มีนาคม 2566 นายจรูญ คำปันนา นายกเทศมนตรีตำบลศรีบัวบาน พร้อมด้วยนายเกษม พิงคะสัน รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีบัวบาน นายนิเวศร์ ปานดวง ปลัดเทศบาลตำบลศรีบัวบาน หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่จัดการประชุมประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีบัวบาน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งยาว และหมู่ที่ 8 บ้านหนองหล่ม เพื่อเป็นการวบรวมข้อมูลสำหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2567 นอกจากนี้ยังมีการออกให้บริการเทศบาลตำบลศรีบัวบานเคลื่อนที่ อาทิ การจัดเก็บภาษีป้าย การรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะ นอกสถานที่ การแจกกล้าพันธ์ุไม้ รวมทั้งการแนะนำภารกิจกองต่างๆ ของเทศบาลตำบลศรีบัวบาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน อีกด้วย
20 มีนาคม 2566

พลังงานจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ติดตามโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมประชาสัมพันธ์การของบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพลังงานกับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในตำบลศรีบัวบาน,เทศบาลตำบลศรีบัวบาน,sribuabanlamphun.go.th
พลังงานจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ติดตามโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมประชาสัมพันธ์การของบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพลังงานกับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในตำบลศรีบัวบาน
.
วันที่ 20 มีนาคม 2566 นายจรูญ คำปันนา นายกเทศมนตรีตำบลศรีบัวบาน มอบหมายให้นายทิวากร อภิวงค์วาร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร และนายจตุพล จงรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ร่วมกับนางสังวาล มัลลานู พลังงานจังหวัดลำพูน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการติดตามโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ปีงบประมาณ 2562 (รอบ2) ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพลังงาน จำนวน 423,000 บาท ซึ่งที่ผ่านมาเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายต่างพึงพอใจกับโครงการดังกล่าว
20 มีนาคม 2566

เทศบาลตำบลศรีบัวบาน ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลศรีบัวบาน,sribuabanlamphun.go.th
วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายประจวบ ขันนา รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีบัวบาน พร้อมด้วยนายนิเวศร์ ปานดวง ปลัดเทศบาลตำบลศรีบัวบาน นำข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศรีบัวบาน ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 โดยมีนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายรุ่งโรจน์ สุนทร ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน เข้าร่วม โดยเทศบาลตำบลศรีบัวบาน ได้ร่วมกันทำความสะอาด เก็บขยะบริเวณ 2 ข้างทาง รดน้ำต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ และปิดป้ายรณรงค์สร้างจิตสำนึกไม่ให้ทิ้งขยะริมทาง เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ – ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
17 มีนาคม 2566

กิจกรรมเทศบาลตำบลศรีบัวบานเคลื่อนที่ และการประชุมประชาคมเพื่อทบทวนแผน หมู่ 5 บ้านม้าใต้ และหมู่ 6 บ้านม้า ตำบลศรีบัวบาน,เทศบาลตำบลศรีบัวบาน,sribuabanlamphun.go.th
กิจกรรมเทศบาลตำบลศรีบัวบานเคลื่อนที่ และการประชุมประชาคมเพื่อทบทวนแผน หมู่ 5 บ้านม้าใต้ และหมู่ 6 บ้านม้า ตำบลศรีบัวบาน
.
วันที่ 16 มีนาคม 2566 นายจรูญ คำปันนา นายกเทศมนตรีตำบลศรีบัวบาน พร้อมด้วยนายเกษม พิงคะสัน รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีบัวบาน หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ออกให้บริการประชาชนตามโครงการเทศบาลตำบลศรีบัวบานเคลื่อนที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน ในการแนะนำภารกิจกองต่างๆ ของเทศบาลตำบลศรีบัวบาน รวมทั้งการรับชำระภาษีป้าย การรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะ นอกสถานที่ และการแจกกล้าพันธุ์ผักสวนครัว ที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ขยายพันธ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน พร้อมกันนี้ยังได้ลงพื้นที่ประชุมประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีบัวบาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 5 บ้านม้าใต้ และ หมู่ที่ 6 บ้านม้าเหนือ เพื่อเป็นการวบรวมข้อมูลสำหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2567
16 มีนาคม 2566

ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ,เทศบาลตำบลศรีบัวบาน,sribuabanlamphun.go.th

วันที่ 15 มีนาคม 2566 นายสมคิด ธนูน้อย ผู้อำนวยการกองช่าง ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง นำคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้าน บ้านม้าเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลศรีบัวบาน ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาวรวม 136 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลศรีบัวบาน งบประมาณในการก่อสร้าง 317,000 บาท สำหรับโครงการก่อสร้างดังกล่าว เป็นไปตามสัญญา เลขที่ 11/ 2566 ลงวันที่ 31 มกราคม 2566 โดยมี หจก.บ้านทาก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้าง และนายณัฐชัย สินธุยา วิศวกรโยธาปฏิบัติการ เป็นผู้ควบคุมงาน พร้อมกันนี้ ยังได้นำคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองสายบ้านทุ่ง-น้ำร่องส้าว บ้านม้าเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลศรีบัวบาน ขนาดปากกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาวรวม 162 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลศรีบัวบาน งบประมาณในการก่อสร้าง 416,000 บาท สำหรับโครงการก่อสร้างดังกล่าว เป็นไปตามสัญญา เลขที่ 13/ 2566 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมี หจก.บ้านทาก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้าง ระยะสัญญา และมีนายภานุมาส คำปันนา นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นผู้ควบคุมงาน

15 มีนาคม 2566

เทศบาลตำบลศรีบัวบาน ดำเนินการจัดกิจกรรมโรงเรียนเสริมสุขผู้สูงวัยตำบลศรีบัวบาน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566,เทศบาลตำบลศรีบัวบาน,sribuabanlamphun.go.th

วันที่ 15 มีนาคม 2566 ณ ห้องเทศบาลตำบลศรีบัวบาน นายจรูญ คำปันนา นายกเทศมนตรีตำบลศรีบัวบาน มอบหมายให้นายศุภเมต ด้วงพรม นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยกองสวัสดิการสังคม ดำเนินการจัดกิจกรรมโรงเรียนเสริมสุขผู้สูงวัยตำบลศรีบัวบาน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนักเรียนผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ซึ่งการเรียนการสอนในสัปดาห์นี้ กิจกรรมในตอนเช้า จะเป็นการเรียนรู้เรื่องอาหารและโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งได้รับเกียรติจาก เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านม้า มาเป็นวิทยากร ให้ความรู้ รวมทั้งกิจกรรมในตอนบ่ายเป็นการเรียนการสอนโดยใช้ภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้าน ในการทำตุงใส้หมู โดยมีวิทยาการจาก กศน.อำเภอเมืองลำพูนเข้าร่วม เพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ รวมทั้งพัฒนาทักษะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของตำบลศรีบัวบาน

15 มีนาคม 2566

เทศบาลตำบลศรีบัวบาน ลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังและแนะนำผู้ประกอบการจำหน่ายรถยนต์ที่ใช้แล้ว และธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์ที่ใช้แล้ว ในพื้นที่ตำบลศรีบัวบาน,เทศบาลตำบลศรีบัวบาน,sribuabanlamphun.go.th

วันที่ 15 มีนาคม 2566 นายจรูญ คำปันนา นายกเทศมนตรีตำบลศรีบัวบาน มอบหมายให้ นางสุภาพร เครือคำ หัวหน้าฝ่ายปกครอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังและแนะนำผู้ประกอบการจำหน่ายรถยนต์ที่ใช้แล้ว และธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์ที่ใช้แล้ว ในพื้นที่ตำบลศรีบัวบาน ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองลำพูน และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน ในฐานะคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

15 มีนาคม 2566

กิจกรรมเทศบาลตำบลศรีบัวบานเคลื่อนที่ และการประชุมประชาคมเพื่อทบทวนแผน หมู่ 3 บ้านจำบอน และหมู่ที่ 4 บ้านขัวแคร่ ตำบลศรีบัวบาน,เทศบาลตำบลศรีบัวบาน,sribuabanlamphun.go.th
กิจกรรมเทศบาลตำบลศรีบัวบานเคลื่อนที่ และการประชุมประชาคมเพื่อทบทวนแผน หมู่ 3 บ้านจำบอน และหมู่ที่ 4 บ้านขัวแคร่ ตำบลศรีบัวบาน
.
วันที่ 14 มีนาคม 2566 นายจรูญ คำปันนา นายกเทศมนตรีตำบลศรีบัวบาน พร้อมด้วยนายเกษม พิงคะสัน รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีบัวบาน นายนิเวศร์ ปานดวง ปลัดเทศบาลตำบลศรีบัวบาน หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่จัดการประชุมประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีบัวบาน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านจำบอน และหมู่ที่ 4 บ้านขัวแคร่ เพื่อเป็นการวบรวมข้อมูลสำหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2567 นอกจากนี้ยังมีการออกให้บริการเทศบาลตำบลศรีบัวบานเคลื่อนที่ อาทิ การจัดเก็บภาษีป้าย การรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะ นอกสถานที่ การแจกกล้าพันธ์ุไม้ รวมทั้งการแนะนำภารกิจกองต่างๆ ของเทศบาลตำบลศรีบัวบาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน อีกด้วย
14 มีนาคม 2566

กิจกรรมเทศบาลตำบลศรีบัวบานเคลื่อนที่ และการประชุมประชาคมเพื่อทบทวนแผน หมู่ 1 บ้านศรีบัวบาน และหมู่ที่ 2 บ้านจำขี้มด ตำบลศรีบัวบาน,เทศบาลตำบลศรีบัวบาน,sribuabanlamphun.go.th
กิจกรรมเทศบาลตำบลศรีบัวบานเคลื่อนที่ และการประชุมประชาคมเพื่อทบทวนแผน หมู่ 1 บ้านศรีบัวบาน และหมู่ที่ 2 บ้านจำขี้มด ตำบลศรีบัวบาน
.
วันที่ 13 มีนาคม 2566 นายจรูญ คำปันนา นายกเทศมนตรีตำบลศรีบัวบาน พร้อมด้วยนายเกษม พิงคะสัน รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีบัวบาน นายนิเวศร์ ปานดวง ปลัดเทศบาลตำบลศรีบัวบาน หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่จัดการประชุมประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีบัวบาน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านศรีบัวบาน และหมู่ที่ 2 บ้านจำขี้มด เพื่อเป็นการวบรวมข้อมูลสำหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2567 นอกจากนี้ยังมีการออกให้บริการเทศบาลตำบลศรีบัวบานเคลื่อนที่ อาทิ การจัดเก็บภาษีป้าย การรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะ นอกสถานที่ การแจกกล้าพันธ์ุไม้ รวมทั้งการแนะนำภารกิจกองต่างๆ ของเทศบาลตำบลศรีบัวบาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน อีกด้วย
13 มีนาคม 2566

เทศบาลตำบลศรีบัวบานร่วมหารือการเตรียมจัดทำข้อมูลสารสนเทศต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตำบลศรีบัวบาน,เทศบาลตำบลศรีบัวบาน,sribuabanlamphun.go.th

วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 14.30 น. นายจรูญ คำปันนา นายกเทศมนตรีตำบลศรีบัวบาน มอบหมายให้นางสาวพัชริดา ปัญญาราช หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือการเตรียมจัดทำข้อมูลสารสนเทศต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตำบลศรีบัวบาน โดยมีนางนิตยา ดีสุวรรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศฯ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลำพูน เข้าร่วม เพื่อเป็นการวางแผนและเตรียมข้อมูลในการดำเนินการในไตรมาส 2 ในวันที่ 22 มีนาคม 2566 นี้

10 มีนาคม 2566

เทศบาลตำบลศรีบัวบานนำเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีบัวบานเข้าศึกษาดูงาน ตามโครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีบัวบาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สวนสัตว์เชียงใหม่,เทศบาลตำบลศรีบัวบาน,sribuabanlamphun.go.th

วันที่ 10 มีนาคม 2566 นางบุศรา มูลรังษี ผู้อำนวยการกองการศึกษา ร่วมกับคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีบัวบาน พนักงานเจ้าหน้าที่กองการศึกษา นำเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีบัวบานเข้าศึกษาดูงาน ตามโครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีบัวบาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

10 มีนาคม 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 38  (561 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/03/2564
วันนี้
191
เมื่อวานนี้
374
เดือนนี้
4,301
เดือนที่แล้ว
1,911
ปีนี้
7,997
ปีที่แล้ว
14,380
ทั้งหมด
33,035
ไอพี ของคุณ
18.206.92.240
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 191 374 4,301 1,911 7,997 14,380 33,035 18.206.92.240