ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีบัวบาน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

facebook ตรวจเช็คคุณภาพอากาศ
แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลศรีบัวบาน

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. เพศ
๒. อายุ
๓. การศึกษา
๔. อาชีพ
๕. กลุ่มผู้รับบริการ
๖. สำนัก/กอง ที่ท่านเข้ามารับบริการ (โปรดระบุ)
ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อการรับบริการของเทศบาลตำบลศรีบัวบาน
ด้านที่ ๑. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการมากทีสุดมากปานกลางน้อยควรปรับปรุง
๑. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยรอยยิ้ม/เป็นมิตร/อัธยาศัยดี
๒. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ/ตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี
ด้านที่ ๒. ความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการมากทีสุดมากปานกลางน้อยควรปรับปรุง
๑. บริการอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน มีป้ายบอกขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๒. ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมกับสภาพงาน
ด้านที่ ๓. ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกมากทีสุดมากปานกลางน้อยควรปรับปรุง
๑. สถานที่ให้บริการสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย/มีที่นั่งสำหรับผู้มาใช้บริการเพียงพอ
๒. มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการให้บริการ
ด้านที่ ๔. ความพึงพอใจด้านคุณภาพให้บริการมากทีสุดมากปานกลางน้อยควรปรับปรุง
๑. ได้รับการบริการที่ตรงกับความต้องการ
ด้านที่ ๕. ความพึงพอใจในการรับบริการในแต่ละส่วนงาน (ถ้ามี)มากทีสุดมากปานกลางน้อยควรปรับปรุง
๑. มีความกระตือรือร้นในการให้บริการในแต่ละส่วนงาน
๒. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน, ไม่รับสินบน, ไม่หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ
๓. ความพร้อมและการเต็มใจในการให้บริการอย่างสุภาพ
ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/03/2564
วันนี้
86
เมื่อวานนี้
111
เดือนนี้
2,693
เดือนที่แล้ว
3,471
ปีนี้
27,963
ปีที่แล้ว
14,380
ทั้งหมด
53,001
ไอพี ของคุณ
3.237.31.191
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 86 111 2,693 3,471 27,963 14,380 53,001 3.237.31.191